వీళ్ళు మానసిక వైకల్యాన్ని జయించి ఎలా నవ్వుతూ బ్రతుకుతున్నారో చూడండి || Most Hilarious Funny VideoWatch వీళ్ళు మానసిక వైకల్యాన్ని జయించి ఎలా నవ్వుతూ బ్రతుకుతున్నారో చూడండి || Most Hilarious Funny Video

And Also Follow Us On :
Facebook: https://goo.gl/JKqCiD
Twitter: https://goo.gl/9c5KhQ
Website: http://www.sumantv.com
Google +: https://goo.gl/D8Q4hk
Playlist: https://goo.gl/NEAZ9l

Tags , , , , , , , , , ,

24 comments

  1. Mother Teresa opened similar seva ashrams. The main purpose is to convert them to Christianity. For every conversion, they receive lakhs of rupees from foreign countries. Just check their FCNR deposits.

  2. A very nice program. But why jesus photo was hanging in the background. Purposely. Is this a crypto christian organisation which converts poor mentally challenged people to Christianity. I'm sure all of them have been converted to Christianity. Its a big business now.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*